POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 

Korzystanie ze strony internetowej www.mwlogistics.pl oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności strony internetowej.

Wstęp

Niniejsza strona została Państwu udostępniona przez MW Sp. z o.o. z siedzibą w Świecku, adres: ul. Logistyczna 1, 69-100 Świecko, KRS: 0000742763, NIP: 5981643242, tel.: +48 95 303 01 95. 

Administratorem danych osobowych, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), jest MW Sp. z o.o. z siedzibą w Świecku, adres: ul. Logistyczna 1, 69-100 Świecko, KRS: 0000742763, NIP: 5981643242, zwany dalej Administratorem. Poniższa polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników, a także innych technologii pojawiających się na stronie internetowej www.mwlogistics.pl i stanowi ona część „Warunków korzystania ze strony internetowej”.

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności proszę kontaktować się z Administratorem poprzez adres e – mail: bok@mwlogistics.pl

Wszelkie dane osobowe i adresowe podane przez Użytkownika na stronie www.mwlogistics.pl nie będą w jakikolwiek sposób udostępniane ani odsprzedawane osobom czy podmiotom trzecim.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Przyczyny zmian mogą być w szczególności związane z rozwojem technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój Strony. Na dole została umieszczona data publikacji aktualnej Polityki prywatności. 

§ 2

DEFINICJE

„Administrator” – MW Sp. z o.o. z siedzibą w Świecku, adres: ul. Logistyczna 1, 69-100 Świecko, KRS: 0000742763, NIP: 5981643242,

„Użytkownik” – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej.

„Strona” – strona internetowa znajdująca się pod adresem www.mwlogistics.pl

 § 3

DANE OSOBOWE

1.Administratorem danych osobowych Użytkownika jest MW Sp. z o.o. z siedzibą w Świecku.

2.Użytkownik dobrowolnie podaje dane osobowe za pomocą formularza, który znajduje się na Stronie, o których mowa poniżej, w celach na jakie wskazuje zamieszczony formularz.

 1. Zbierane i przetwarzane są tylko te dane, które użytkownik poda samodzielnie (za wyjątkiem – w pewnych sytuacjach – danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania, o czym mowa poniżej). Podczas wizyty na stronie mogą zostać zbierane dane dotyczące samej wizyty, np. adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane logowania). Dane te mogą zostać użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o użytkownikach lub do personalizacji zawartości strony w celu jej ulepszenia. Dane te przetwarzane są jednak wyłącznie w celach administrowania stroną, ewentualnego zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej – nie są i nie będą kojarzone z danymi poszczególnych Użytkowników.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych środkami komunikacji elektronicznej od Administratora w celu kontaktu z Użytkownikiem 
 3. Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika w ramach funkcjonowania Strony internetowej mogą być przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi lub obsługą zapytania — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże nie podanie pewnych informacji, co do zasady zaznaczonych na stronie Administratora jako obowiązkowe, wiązać się będzie z brakiem możliwości wykonania kontaktu i osiągnięcia określonego celu. 
 5. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo dostępu do treści jego danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych), jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

W tych celach może zwrócić się do Administratora poprzez adres e -mail: bok@mwlogistics.pl

Zgoda Użytkownika może być w każdym czasie odwołana, cofnięta, co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z listy mailingowej Administratora. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Dane Użytkownika nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, do państw trzecich, a jeśli dojdzie do takiej sytuacji to będą one przekazywanie wyłącznie odbiorcom, którzy przystąpili do porozumienia „Tarcza prywatności – Privacy Shield”.
 2. Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas osiągnięcia celu przetwarzania lub do czasu cofnięcia zgody.
 3. Użytkownik podaje dane dobrowolnie jednakże jest to konieczne do osiągnięcia celu lub podjęcia działań związanych z ich podaniem.
 4. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora. Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych. W szczególności, dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy.
 5. Administrator niniejszym informuje Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych podmiotom, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 
 6. Podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują wypełnianie obowiązków nałożonych przez RODO.
 7. Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który wspomaga Administratora w wykonywaniu obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od nas tych danych.
 9. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl
 10. Dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

§4

FORMULARZE

Administrator informuje, że  w ramach Strony stosuje formularz kontaktowy, który umożliwia wysłanie wiadomości do MW Sp. z o.o. z siedzibą w Świecku. Dane przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem.

Dane pozyskane z formularzy nie będą przekazywane podmiotom trzecim.

Jeżeli Użytkownik korzysta z usług dostawców zewnętrznych jak np. Google, czy Disquis powinien zapoznać się z ich polityką prywatności, dostępną u dostawców tych usług.

§5

TECHNOLOGIE

Administrator stosuje następujące technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę.

Aby móc skorzystać w pełni ze strony internetowej www.mwlogistics.pl niezbędne jest posiadanie:

 1. Urządzenia z dostępem do sieci Internet.
 2. Aktywnej skrzynki elektronicznej odbierającej wiadomości e-mail.
 3. Przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www. 

Data publikacji Polityki Prywatności: 19 grudnia 2019